Ansættelse

1.1 Målsætning

På BornPro ønsker vi i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere at fremstå som en åben, professionel og troværdig arbejdsplads, så vi kan tiltrække de til enhver tid bedst egnede ansøgere til et ledigt job.

Ved ansættelse er det skolens politik at tilstræbe, at nye ansatte har de bedst mulige faglige, sociale, pædagogiske og personlige kvalifikationer. Kvalifikationerne skal være til stede i et sådant omfang, at skolens aktiviteter kan gennemføres.

Målet er, at den bedst kvalificerede ansættes til jobbet og det tilstræbes, at der ansættes medarbejdere, som

 • Er i besiddelse af de bedst mulige kvalifikationer fagligt, pædagogisk og menneskeligt
 • Efter introduktion kan varetage jobbets funktioner på en for stillingen kvalificeret og selvstændig måde
 • Har et hjerte, der banker for de unge, der går på produktionsskole
 • Er indstillet på at vedligeholde sine faglige og personlige kompetencer
 • Fungerer i et positivt samspil med elever, kolleger og øvrige ansatte på skolen
 • Udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til planlægningen
 • Udviser positiv indstilling over for arbejdspladsen og udfører sit arbejde med engagement

Som arbejdsplads ønsker BornPro desuden at afspejle mangfoldigheden i befolkningssammensætningen, således at elever uanset køn, etnisk oprindelse, handicap eller livsopfattelse opfatter skolen som et attraktivt uddannelsessted.

1.2 Ansættelsesudvalg

Der nedsættes et ansættelsesudvalg i forbindelse med alle ansættelser. Ansættelsesudvalget skal mindst bestå af:

 • Forstanderen
 • En eller to fra det øvrige personale afhængigt af typen af ansættelsesområde.

Vikariater:

Vikariater af mindre end tre mdrs. varighed er dog undtaget og forstanderen kan foretage direkte ansættelse. På førstkommende personalemøde informeres øvrige medarbejdere om vikar ansættelsen.

1.3 Stillingsopslag

Alle ledige stillinger skal normalt som minimum slås op på skolens hjemmeside og på en gængs jobdatabase (f.eks. www.jobnet.dk eller www.jobindex.dk ) – også selv om der er interne ansøgere. Hvis det er tilfældet, kan der gøres opmærksom på dette i stillingsopslaget.

1.4 Ansøgninger og ansættelsessamtale

Ansøgninger behandles fortroligt – af hensyn til både ansøgere og regler om tavshedspligt. Ansættelsesudvalget gennemgår alle ansøgninger og beslutter hvem der skal indkaldes til samtale. Såfremt der er få eller ingen kvalificerede ansøgninger, kan ansættelsesudvalget beslutte at genopslå stillingen.

Ansættelse

Når der er truffet beslutning om, hvem der skal ansættes, mødes forstanderen med den nyansatte for afklaring af lønindplacering, overenskomst og andre praktiske forhold. Der sendes en mail ud til de øvrige medarbejdere om, hvem der er blevet ansat og hvornår vedkommende starter på skolen.

1.5 Introduktion af nye medarbejdere

BornPro ønsker at tage godt imod nye medarbejdere. Vi arbejder derfor med at gennemføre et kort introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere, med det formål at få medarbejderen integreret i skolens faglige og sociale miljø så godt som muligt.

Efter tiltrædelse skal der ske en introduktions til

 • Skolens organisation og medarbejderpolitik.
 • Skolens værdigrundlag.
 • Introduktion til praktiske forhold herunder pauser, administrative rutiner m.m.
 • Introduktion af kolleger i nærområdet samt relevante nøglepersoner på skolen, herunder skolens forstander, tillidsrepræsentant samt administration.
 • Udlevering af A-Nøgle.

Ved overtagelse af en stilling tilstræbes det – hvis muligt -, at den nyansatte får et overlap med den afgående kollega. Dette overlap kan være medvirkende til at klæde den nyansatte godt på og give vedkommende et grundigt kendskab til de kommende arbejdsopgaver.

Hvis overlap med tidligere kollega ikke er mulig, etableres en føl ordning, således at den nye medarbejder tilknyttes en allerede ansat med mange fælles tilgange til gange til arbejdet.

Efter 3 måneders ansættelse:

Afholdes en samtale med skolens forstanderen med henblik på vurdering af ansættelsesforløbet.

Forstanderen
BornPros ledelse er placeret hos forstanderen, der skal have et tæt forhold til alle skolens ansatte.

1.6 Tavshedspligt

Ansatte på BornPro har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens §27, der forbyder videregivelse af oplysninger af fortrolig art, som ansatte kommer i besiddelse af i kraft af deres arbejde eller deres stilling på BornPro. Overtrædelse af denne regel kan medføre straf i henhold til borgerlig straffelov §152, §152c og §152f.

1.7 Underretningspligt

Som fagperson har alle en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung. Vores elever er ikke børn, men i et stort omfang unge.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et dybt kendskab elevens forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

 1. Ansættelsesforhold

2.1. Målsætning

BornPro ønsker at være en dialogbaseret arbejdsplads, hvor der er en tæt kontakt mellem forstander og medarbejder, samt en tæt kontakt mellem alle ansatte på skolen. Skolen arbejder ud fra en filosofi om, at sætte medarbejdernes ønsker og trivsel højt og forsøger så vidt muligt at indarbejde disse i planlægningen af de forskellige ansættelsesforhold og den fremtidige strategi, såfremt det giver mening i forhold til organisationens samlede målsætning. I forlængelse heraf er det skolens hensigt at gøre kombinationen mellem arbejdsplads og privatliv så smidig som muligt ved at være en åben arbejdsplads hvor alle aftaler er tilgængelige, således at medarbejderne til enhver tid har overblik over deres arbejdssituation.

2.2 Årsplan

Forstanderen udarbejder hvert år en årsplan. Årsplanen er skolens overordnede kalender og danner grundlag for aktiviteten for det pågældende år. Af årsplanen fremgår skolens ferieplan samt en fordeling af det kommende års arbejdstid. Til årsplanen knytter sig ligeledes ”kommentarer til arbejdstid”, hvoraf du kan finde en yderligere forklaring til årsplanen.

2.3 Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer om ugen – fordelt som følger:

Mandag 7.45 – 15.45

Tirsdag 7.45 – 15.45

Onsdag 7.45 – 15.45

Torsdag 7.45 – 15.15

Fredag 7.45 – 13.45.

Det forventes, at man som medarbejder står til rådighed for diverse mødeaktiviteter m.m.

Ad hoc møder skal indkaldes med 3 dages varsel.

Er der ingen møder eller andet efter kl., 14 45, er man ikke forpligtet til at være på skolen bag efter, men kan f.eks. forberede sig hjemme.

Se videre på bilag 2.3 Arbejdstid

2.4 Løn og ansættelsesforhold

BornPro er en mangfoldig organisation, der er kendetegnet ved flere forskellige arbejdsområder og derfor ved flere forskellige overenskomster for de ansatte.

Forstander, lærere

Forstanderen og lærerne er ansat under Uddannelsesforbundets overenskomst. Det betyder at løn og ansættelsesvilkår forhandles mellem den faglige organisation Uddannelsesforbundet og finansministeriet/ personalestyrelsen.

130-timer

Ud over kombinerede undervisnings- og produktionsaktiviteter og dertilhørende forberedelse m.v. er der afsat en pulje på 130-timer. De 130-timer varetages inden for den fastsatte årsnorm – dvs. de indgår i den årlige arbejdstid for fuldtidsansatte på 1.924 timer – svarende til 37 timer pr. uge. De 130-timer, der årligt forhandles individuelt, skal benyttes til andet end undervisnings- og produktionsaktiviteter, hvilket bl.a. kan være:

 • Deltagelse i ekskursioner
 • Planlægning af skolens møder og deltagelse i disse
 • Deltagelse i relevante eksterne møder, kurser og konferencer

Aktiviteter her hører ind under de 130-timer skal afholdes efter elevernes skoletid og kan således ikke afholdes i tidsrummet kl. 8.00 – 14.30. Den ansatte er forpligtet til at deltage i de aktiviteter, der henhører under de 130-timer.

Der foretages ikke optælling af denne del af arbejdstiden. De 130-timer skal derfor ses som en slags akkord. Omfanget af de aktiviteter, som den enkelte skal deltage i, skal tilpasses under hensyntagen til den årlige arbejdstidsnorm.

Der udbetales generelt ikke overtid, men dels forventer den at skulle indpasses i ovenstående, dels skal den afspadseres inden for 3 måneder, dette er den enkelte medarbejders ansvar.

Yderligere information

For yderligere information henvises til www.uddannelsesforbundet.dk. Der er mulighed for at få fagretslig hjælp af Uddannelsesforbundet, såfremt man er medlem.

Administrativt personale

Skolens administrative personale er ansat under HK Stats overenskomst.

Dvs. lønnen forhandles mellem den faglige organisation HK Stat, finansministeriet/ Personalestyrelsen.

Der udbetales generelt ikke overtid, men dels forventer den at skulle indpasses i ovenstående, dels skal den afspadseres inden for 3 måneder, dette er den enkelte medarbejders ansvar.

For yderligere information henvises til www.hk.dk/stat. Man kan få fagretslig hjælp af HK, såfremt man er medlem.

Rengørings- servicepersonale

Skolens rengørings- og servicepersonale er ansat under FOA’s overenskomst.

Dvs. lønnen forhandles mellem den faglige organisation FOA, finansministeriet og Personalestyrelsen.

For yderligere information henvises til www.foa.dk. Man kan få fagretslig hjælp af FOA, såfremt man er medlem.

3.1 Erhvervsmæssig kørsel

Som udgangspunkt skal medarbejderne benytte skolens biler, cykler eller de offentlige transportmidler til erhvervsmæssig kørsel.

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil

Er skolens biler ikke til rådighed og er generne eller omkostningerne ved de offentlige transportmidler for høje kan erhvervsmæssig kørsel i egen bil forekomme.

Benyttelse af eget transportmiddel, hvor skolen skal refundere godtgørelsen kræver altid en forhåndsgodkendelse fra forstanderen.

Der udbetales befordringsgodtgørelse ud fra følgende kriterier:

 • Der skal udfyldes en køreseddel for den erhvervsmæssige kørsel i egen bil. Af køresedlen skal fremgå medarbejderens navn og cpr. nr., bilens reg. nr., dato for kørslen, antal kørte km., formål samt bestemmelsessted.
 • Køresedlen skal godkendes og attesteres af forstander udbetaling kan finde sted.
 • Den udfyldte køreseddel afleveres i administrationen og befordringsgodtgørelsen afregnes ved efterfølgende lønkørsel.
 • Kørsel afregnes efter Statens gældende satser for befordring.

For at få udbetalt statens høje takst for befordring kræves det, at skolens forstander har udfærdiget en skriftlig kørselsbemyndigelse for den enkelte ansatte.

3.2 Kost

BornPro er en uddannelsesinstitution med en række pædagogiske opgaver. Som et led i skolens arbejde med de unge, er der indført en mulighed for et let morgenmåltid for alle skolens elever og lærere.

Betalingen for spiseordningen foregår via et løntræk. Løntrækkets størrelse aftales mellem skolens forstander og administrationen på BornPro. Den reguleres ud fra pris udviklingen

3.3 Praktikanter, jobtræning, arbejdsprøvning m.m.

BornPro ser det som en naturlig del af sit virke, at være med til at forsøge at forbedre personers mulighed for at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. Dette betyder, at BornPro, i et samarbejde med kommunen, i det omfang det er tilladt og såfremt det giver mening i organisationen, gerne vil tilbyde praktikophold m.m.

Se videre i bilag 3.3 Procedurer

3.4 Lærlinge

BornPro ønsker at bidrage til de unges videre uddannelse og er i den forbindelse i gang med at blive klassificeret til at Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Pt. er der 2 værksteder, der kan tage imod Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse i samarbejde med en Erhvervsskole. Det er værkstederne: Træ (tømrer) og Smykkeværkstedet. Der ud over arbejdes der på evt. mulighed på:  metal, tekstil og evt. andre.

Arbejdstid: Lærlinge er ikke en del af arbejdstidsaftalen (lokalaftale, 130 timer), men arbejder 37 t/uge. Faglæreren skal være opmærksom på, at lærlinge kun har 5 ugers ferie samt 5 feriefridage pr. år, og at faglæreren derfor er forpligtet til at planlægge aktiviteter for lærlingen i de perioder hvor læreren evt. er fraværende. Lærlinge må ikke arbejde alene på skolen – og det er faglærerens ansvar, at der er arbejdsopgaver til dem i den tid, de er her.

Lærlinge deltager ikke i personalemøder eller andre møder af pædagogisk karakter.

Lærlinge er en del af personalegruppen, og deltager derfor i sociale arrangementer for skolens ansatte. De betaler ikke til personaleforeningen.

Sygemelding skal – også under skoleperioder – ske til administration og til faglæreren.

3.5 Seksuelle forhold mellem ansatte og elever

Det er uforeneligt med skolens respekt for elever, at ansatte ved BornPro har seksuelle forhold til skolens elever eller lærlinge. Overtrædelse heraf anses som misligholdelse af ansættelsesforholdet og medfører afskedigelse uden varsel og til øjeblikkelig fratræden.

En produktionsskole-lærling kan godt have et forhold til en af de øvrige elever på skolen, men ikke til en ansat. Hvis der opstår en situation, hvor en lærling har et forhold til en anden elev, tager faglærer/vejforstander en grundig snak med lærlingen omkring ekstraordinær påpasselighed i forhold til ansættelsesmæssige betingelser, herunder tavshedspligt mv.

 1. Arbejdstidstilrettelæggelse

4.1 Målsætning  

BornPro ønsker til enhver tid at være en velfungerende skole og arbejdsplads, hvor arbejdet tilrettelægges så optimalt som muligt, herunder så sikkert som muligt, så alle involverede parter får mulighed for at udføre deres arbejde på et fagligt højt niveau og får mulighed for at fungere socialt i og uden for arbejdstiden.

Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet foregår i dialogform og som et samarbejde mellem forstander og medarbejder, hvor medarbejderen sikres mest mulig indflydelse på eget arbejde. Dette under hensyntagen til en effektiv udførelse af arbejdsopgaverne.

Overenskomst og andre gældende regler og aftaler skal respekteres og overholdes.

4.2 Elev aktiviteter ude af huset   

Ved aktiviteter som teams eller værksteder selv planlægger ud over almindelig arbejdstid og som ikke ligger i årsplanen, udarbejdes der en skriftlig plan, som skal forhåndsgodkendes af forstanderen. Heri skal indgå en plan for afvikling og evt. efterfølgende afspadsering. Ved elevrelaterede aktiviteter har man som medarbejder krav på afspadsering for de timer, der ligger ud over almindelig arbejdstid. Det vil sige tid, som ikke er fastlagt i årsplanen eller 130 timers puljen (for yderligere information omkring afspadsering se afsnit 4.3

om løn og ansættelsesforhold).

Der afspadseres time til time og der kan maksimalt optjenes 10 timer pr. dag.

Administrationen skal orienteres om antal afspadseringstimer og om afviklingen af disse.

Som udgangspunkt kan der ikke afspadseres, når skolen afvikler projektdage/uger eller på pædagogiske dage.

5.3 Bibeskæftigelse    

Skolens ansatte må gerne have bibeskæftigelse, så længe det tager hensyn til det primære arbejde på skolen.

5.4 Tjenestefrihed med eller uden løn

Der henvises til bilaget 5.4 Tjenestefrihed med løn og uden løn

4.5 Vikardækning

BornPro ønsker at gøre elevernes hverdag så ensartet som muligt, og give dem den størst mulige tryghed. I forlængelse heraf vil skolen i videst mulig omfang benytte eget personale til dækning af hinandens opgaver.

Ved afspadsering, feriefridage, kursus, korterevarende sygdom, tjenestefri eller lignende dækker det pædagogiske personale hinanden af på værkstedet eller i teamet.

Ved længerevarende (over to uger) sygdom, barsel, orlov eller andet inddrages forstanderen, der tager stilling til, om der skal ansættes en ekstern vikar.

Der kan ikke hyres en ekstern vikar ind, uden at forstanderen har været involveret og har bevilget vikardækningen.

4.6 Ferie og særlige feriefridage

Det er skolens hensigt at tage videst mulig hensyn til medarbejdernes ønsker om ferie og særlige feriefridage. Dog skal disse hensyn tage højde for skolens interesser og tilpasses skolens planlægning.

Som medarbejder har du altid ret til at holde ferie i 5 uger om året uanset anciennitet og beskæftigelsesgrad. De tre uger kan placeres i sommerperioden. Du har også ret til at holde 5 feriefridage, hvis du har været ansat et helt kalenderår.

Se yderligere i bilag 4.6 Ferie og særlige feriefridage

 

4.7 Familiepolitik   

Der findes en række cirkulærer omkring familiemæssige forhold og det vil være for omstændigt at beskrive dem alle i denne personalepolitik. BornPro opfordrer derfor altid sine medarbejdere til selv at holde sig ajour med de specifikke forhold.

Nedenfor er anført en række af de mest gængse forhold.

Barnets 1. og 2. sygedag

BornPro følger altid den for området gældende overenskomst.

Der gives i fornødent omfang helt eller delvis tjenestefri med løn til pasning af mindreårigt sygt barn på dets første og anden sygedag når hensynet til barnets forhold nødvendiggør dette, og forholdene på skolen tillader det. Dette skal aftales med en fra forstanderen.

Barnets 1. sygedag: Ved barnets 1. sygedag forstås den første dag barnet er sygt.

Barnets 2. sygedag: Ved barnets 2. sygedag forstås den kalenderdag, som er i umiddelbar forlængelse af den 1. sygedag.

Den 1. og 2. sygedag kan afholdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at du godt kan være fraværende på dit barns 2. sygedag uanset om du har holdt barnets 1. sygedag, eller ej.

Betingelser

Den ansattes ret til løn på barnets første og anden sygedag forudsætter at:

 • Hensynet til barnet gør fraværet nødvendigt
 • Forholdene på din arbejdsplads tillader det – der er tungtvejende grunde til, at du skal være på din arbejdsplads den pågældende dag, kan du ikke holde dit barns 1. eller 2. sygedag.
 • Barnet er mindreårigt – dvs. ikke er fyldt 18 år
 • Barnet opholder sig hos den ansatte, som forudsættes at have samlivs/samværsretten til barnet
 • At der er et pasningsbehov, der ikke kan opfyldes på anden måde

For yderligere info henvises til www.uddannelsesforbundet.dk, www.hkstat.dk eller www.foa.dk

Omsorgsdage

BornPro følger altid den for området gældende overenskomst.

Omsorgsdagene kan afholdes i forbindelse med barselsorloven, eller som hele eller halve dage indtil barnet fylder 18 år. Barnet skal desuden være hjemmeboende hos den ansatte.

Her gælder, at man har ret til 2 omsorgsdage i hvert kalenderår til og med det år, hvor barnet fylder 7 år (i alt 16 dage). Dagene fra barnets første år kan udskydes til barnets andet år – ellers er der ikke mulighed for overførsel, og der er aldrig mulighed for at konvertere dagene til penge.

For yderligere info henvises til www.uddannelsesforbundet.dk

Af hensyn til de kolleger, der skal vikariere på omsorgsdage, bedes man varsle afholdelse af omsorgsdage i så god tid som muligt.

Børn med på arbejde

Hvis man ønsker at tage børn med på arbejde, på grund af f.eks. pasningsproblemer, skal dette ske efter aftale med forstanderen og nærmeste kollega.

Yderligere forhold

Ved adoption, barsels- og børnepasningsorlov m.m. henvises til gældende regler. De kan f.eks. ses på www.uddannelsesforbundet.dk under løn og arbejdsvilkår og herefter under produktionsskoler.

4.8 Seniorpolitik

BornPro seniorpolitik går begge veje og er fleksibel. Den skal være til gavn for den enkelte medarbejder – og den skal hjælpe BornPro som arbejdsplads. Ældre medarbejdere kan besidde værdifulde kvalifikationer og kompetencer, og de er oftest medarbejdere med stor erfaring og dybtgående kendskab til skolens aktiviteter og historie.

Når en medarbejder er fyldt 64 år, drøftes behov og muligheder for fremtiden som ”seniormedarbejder”.

Medarbejdere på BornPro vil, når der er tre år til den gældende pensionsalder ( 67 eller 68 år afhængigt af de alder) og de arbejder på fuld tid (37 timer om ugen) blive tilbudt én fridag med løn hver anden måned. Dagene kan holdes enkeltvis eller samlet.

Alternativt kan seniormedarbejdere fra der er tre år til den gældende pensionsalder vælge at gå ned i tid til 30 timer/uge (selvbetalt), men til gengæld få pension svarende til 37 timer/uge.

Der skal udarbejdes en skriftlig plan for tiden frem til pensionsalderen.

 1. Medarbejderudvikling

5.1 Målsætning

På BornPro er personalet den vigtigste ressource. Når skolen vægter personalet så højt, skyldes det at de har mange års erfaring med arbejdet med unge, der står med nogle særlige udfordringer, personligt, socialt og fagligt. Det kræver medarbejdere, der har en stor grad af empati og en stor faglig viden om, hvordan vi bedst kan hjælpe disse unge til selvhjælp.

Vi forventer, at alle ansatte på skolen har forståelse for de unges problemstillinger.

Med udgangspunkt i det hele menneske har BornPro en særlig forventning til det pædagogiske personale.

De skal,

 • Kunne reflektere over andres og egen praksis,
 • Have en stor faglighed inden for deres fag,
 • Have indsigt i at opbygge relationer og forstå relationernes betydning for at skabe udvikling,
 • Kunne identificere nærmeste udviklingszone og lave strategi for, at den enkelte elev kan udvikle sig.

Med så massive krav og forventninger om høj performance til skolens medarbejdere, er det naturligt og nødvendigt, at skolen stiller en række faciliteter til rådighed, således at den enkelte medarbejder løbende kan sikres de fornødne kompetenceløft.

For at sikre, at den enkelte medarbejder trives i sit arbejde i forhold til sine kolleger, afholder BornPro hvert andet år en medarbejderudviklingssamtale.

5.2 Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

BornPro afholder hvert andet år medarbejderudviklingssamtaler med alle fastansatte medarbejdere. Målet med samtalen er at have en dialog mellem forstanderen og den enkelte medarbejder om:

For det hele personalegruppen:

 1. Siden sidst
 2. Fokus på det kommende års opgaver.

Se yderligere i bilaget 5.2 Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

5.3 Principper for medarbejderudvikling

BornPro har som sin primære opgave at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer hos skolens elever. Det stiller store krav til alle medarbejdere, der er tilknyttet skolen. De skal have relevant og tidssvarende faglig viden, de skal være gode til at skabe stærk og engagerede relationer, og ikke mindst skal de have stor selvindsigt.

Når vi som skole stiller så store krav til vore medarbejdere, kræver det også, at man som ansat på BornPro har mulighed for og pligt til løbende at udvikle sig i forhold til de opgaver, der skal løses på skolen.

For at sikre, at vi altid har den fornødne kompetence til de aktuelle opgaver, har vi valgt at anvende en strategisk kompetenceudvikling.

5.4 kompetenceudvikling

Det overordnede mål for kompetenceudviklingen er:

”- at udvikle det gode pædagogiske arbejde vi laver på BornPro fra tilfældigt
”fra hånden til munden” til ”bevidst professionelt pædagogisk arbejde.”
Hovedpunkterne for kompetenceudviklingen er:

 • Værkstedet
  • Kobling mellem læringsrummet og elevens udviklingsopgave
  • Synliggørelse af læringsrummet. (Værkstedet.)
  • Værkstedet – ”den enkelte undervisers laboratorium.”
  • Underviseren som rollemodel.
 • Vejledning
  Herunder udvikling af forløbsplan m.m.
 • Fælles sprog – metoder, begreber
 • Team-udvikling
 1. Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

6.1 Målsætning

På BornPro ønsker vi, at både ansatte og elever trives såvel fysisk som psykisk. Vores mål er at skabe personlig livsglæde og livskvalitet for alle på skolen. Skolen ønsker, at alle ansatte føler ansvar for og samarbejder om en fælles indsats for et godt og sundt arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk. Da en sådan medarbejder holdning skaber et godt undervisningsmiljø.

Skolens arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø tager udgangspunkt i vores APV (arbejdspladsvurdering) samt vores trivselsundersøgelse, som laves i forbindelse med MUS-samtalerne.

6.2 Sundhed og arbejdsmiljø

Et godt og sundt arbejdsmiljø betyder på BornPro, at vi i vores udgangspunkt ikke er fordømmende og forbudsfikseret, men at vi derimod vil give alle på skolen positive oplevelser inden for følgende områder:

 • Fysiske rammer
 • Sunde kostvaner
 • Høj hygiejnestandard
 • Fysisk aktivitet
 • Fællesskab

Se videre i bilaget 6.2 Sundhed og arbejdsmiljø

6.3 Sygdom (sygepolitik)

BornPro har den holdning, at sygdom er en privat sag – men det er fraværet ikke. Fraværet er en fælles udfordring for den sygemeldte, for kollegerne og for skolen.

Fravær fra jobbet dækker over en vifte af årsager og udtryksformer. En væsentlig grund til at sætte fokus på sygefraværet er bl.a. at fravær også kan være forårsaget af arbejdsbetingede forhold i såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Sygdom kan imidlertid ramme alle og er et lovligt frafald fra det daglige arbejde, og sygdomsramte medarbejdere skal kunne være trygge ved at være fraværende fra arbejdspladsen i fornødent omfang.

BornPro anser det for væsentligt, at kontakten mellem den fraværende og skolen bevares med henblik på, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet – evt. på særlige vilkår hvis det er nødvendigt.

Skolen ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et fælles ansvar for at forebygge og afhjælpe sygefravær, både af hensyn til den enkelte medarbejder og af hensyn til arbejdspladsen.

Målet er at fastholde medarbejderen og skabe et socialt engageret, trygt og sundt arbejdssted, hvor trivsel og driftssikkerhed er i orden. Dette sikres bl.a. gennem åbenhed, sund fornuft og dialog omkring sygdom og fravær, og evt. problemer forebygges og løses via en positiv dialog mellem forstander og medarbejder.

Forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen

BornPro ønsker at skabe en god og velfungerende arbejdsplads, der dels forebygger, at arbejdsrelateret sygdom overhovedet opstår samt at mindske varigheden af et sygdomsforløb ved at støtte medarbejderen i at vende tilbage til arbejdspladsen.

Forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen skal tilrettelægges under hensyntagen til fraværet og de bagvedliggende årsager til fraværet. Indsatsen skal bevirke at:

 • Der drages omsorg for den sygdomsramte medarbejder
 • Den sygdomsramte medarbejder kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt
 • Sygefraværet minimeres og udgifter til vikardækning, ny ansættelser, oplæring m.m. nedbringes
 • Sygdom forårsaget af arbejdsbetingede forhold kortlægges og forebygges.

Skolen gennemfører omsorgs-/trivselssamtaler ved længerevarende sygdom og inviterer altid til en samtale/samtalerække, hvis medarbejderen af den ene eller anden årsag har brug for særlig opbakning.

Sygemelding

Den formelle sygemelding skal telefonisk meddeles til skolens administration samme dag i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 8.30. Derudover ses det gerne, at medarbejderen vælger at give besked til nærmeste kollega. Eller gerne til forstanderen på mobiltelefon fra morgenstunden,

Som hovedregel gives der besked til administrationen hver morgen i den periode sygdommen varer. Hvis sygdommen forventes at blive af længere varighed, bedes dette oplyst og det kan aftales, at man først kontakter administrationen igen herefter. Medarbejderen giver administrationen besked, så snart man kan bedømme, hvornår man er klar til at gå på arbejde igen.

Raskmelding

Ved arbejdets genoptagelse orienteres administrationen.

For yderligere om 6.2 Sundhed og arbejdsmiljø Se bilag 6.2 Sundhed og arbejdsmiljø

6.4 Stress

Formålet med denne stresspolitik er at reducere og forebygge medarbejdernes stress.

Ved stress forstår vi de fysiske reaktioner der sker i kroppen ved vedvarende fysiske/psykiske belastninger.

Forebyggelse af stress:

Det er vigtigt at forebygge stress. Ubehandlet kronisk stress vil før eller siden føre til sammenbrud eller udbrændthed.  Det til enhver tid bedre at undgå alvorlig stress, frem for at skulle behandle den. Vi ønsker derfor heller ikke, at stress skal være et tabu. At lukke øjnene for stress, gør det kun værre.

Alle medarbejdere har til enhver tid mulighed at komme med forslag til stressreducerende tiltag. Tal med din sikkerhedsrepræsentant eller forstander.

Håndtering af stress

Det er vigtigt, at alle ved hvordan de skal forholde sig, i tilfælde af at en medarbejder er alvorligt stresset. Alvorlig stress skal opdages så tidligt som muligt, da det så er lettere at gøre noget ved den.

Hvordan opdager vi stress?

Vi har alle – medarbejdere og forstandere – et fælles ansvar for at lokalisere stress på arbejdspladsen. Vi skal hjælpe hinanden med at være opmærksomme på stress. Tegn på stress kan f.eks. være vedholdende hovedpine, træthed, tristhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær og humør-svingninger.

På BornPro ønsker vi at undgå, at stress udvikler sig til en langtidssygemelding. Men skulle det alligevel ske, er det især ved sygefravær pga. stress vigtigt, at man er væk fra arbejdspladsen så kort tid som muligt. Jo længere tid man er væk, jo sværere er det at vende tilbage, og jo større er risikoen, statistisk set, for slet ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ved en sygemelding pga. stress træder sygefraværspolitikken i kraft.

Tilbagevenden til arbejdspladsen

Det vil i hvert enkelt tilfælde være en individuel vurdering, hvad medarbejderen har brug for. Der afholdes omsorgssamtale med medarbejderen, før tilbagevenden til arbejdspladsen, for at kunne yde den bedste støtte til medarbejderen. Her vurderer forstanderen hvilke opgaver medarbejderen skal have ved tilbagevenden.

6.5 Vold/krisesituationer

Vold

Vi accepterer ikke vold på BornPro. Målet for voldspolitikken er at undgå og forebygge at medarbejdere udsættes for vold eller trusler om vold. Hvis det sker, er det målet, at den ansatte hurtigst muligt får hjælp og støtte for at begrænse følgevirkninger. Der skal altid ved vold ske politianmeldelse.

Vi definerer vold som:

 • Fysisk overlast i form at overgreb, slag, spark og bid
 • Psykisk vold: verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller vedvarende nedsættende bemærkninger

Voldspolitik for ansatte ved BornPro:

 • Anerkendelse og en respektfuld omgangstone forbygger vold/trusler og mindsker risikoen for vold
 • Åbenhed om og forebyggelse af vold og trusler mindsker risikoen for vold
 • Omsorg betyder, at vi passer på hinanden
 • Vold og trusler er et fælles problem og et fælles ansvar. En voldsramt ansat skal altid drøfter episoden med kolleger og forstanderen
 • Den voldsramte tilbydes akut hjælp i form af samtale med en psykolog
 • Alle overgreb skal registreres på lige fod med arbejdsulykker

Hvis der opstår en konflikt mellem en elev/en elevs pårørende og en lærer, der spidser til på en måde, hvor læreren føler sig utryg, kontakter han/hun en kollega og beder om øjeblikkelig hjælp. Der er en aftale blandt ansatte om, at hvis en kollega beder én komme ”nu” så smider man, hvad man har i hænderne, forlader sine elever og iler til hjælp (uden at ens elever følger med).

Krisesituationer

I princippet skal der i krisesituationer reageres på samme måde som ved voldssituationer, dog med den skærpelse, at en krisesituation kan udløse behov for alarmering internt og eksternt.

Specifikt ved sikkerhedstrusler såsom terror og væbnet indtrængen gælder, at der skal reageres hurtigt og kontant efter følgende procedure:

 • Alle ansatte har hver især ansvar for straks at kontakte politiet via alarmcentralen (ring 112). Forvent ikke, at andre gør det og det er bedre, at der bliver alarmeret for mange gange, end at det ikke sker.
 • Alarmer alle omkring dig om truslen.
 • Elever og ansatte samles i egne undervisningslokaler eller vejledningslokalet. Lås og barrikader dørene indefra. Forhold jer i ro, men vær klar til at flygte ud ad bagdøre og vinduer.
 • Vær forberedt på at blive kontaktet via mobiltelefon.
 • Ved politiets ankomst er det forstanderen, der forestår kontakten og dialogen med myndighederne. Ved forstandernes fravær er det vejlederen eller en anden medarbejder der tager ansvaret.

6.6 Rygning

BornPro har den holdning, at rygning er en privat sag – men det er generne fra røgen ikke. For at ingen medarbejdere eller elever generes af tobaksrygning og dermed udsættes for passiv rygning, efterlever BornPro Sundhedsministeriets retningslinjer om røgfrie lokaler.

BornPro er røgfrit, hvilket betyder, at der ikke må ryges i skolens lokaler og i skolens køretøjer. Det vil dog stadigvæk være tilladt at ryge i angivne områder på skolens udendørsarealer.

Der kan ikke gives dispensation for det generelle rygeforbud. Der gives en advarsel, hvis rygeforbuddet ikke overholdes – ved gentagne overtrædelser kan det medføre bortvisning og afskedigelse.

6.7 Misbrug (alkohol og stoffer)

Hovedreglen er, at der ikke må indtages alkohol eller andre former for rusmidler i arbejdstiden.

Skolen kræver, at medarbejdere på alle niveauer løser deres opgaver uden at være påvirket af rusmidler.
Skolen vil aktivt støtte og hjælpe en eventuel misbruger med at søge vejledning og behandling. Skolens forstander og sikkerhedsrepræsentanten har ansvar for, at misbrugstruede medarbejdere gøres opmærksom på deres problem, og at de gøres opmærksom på skolens hjælpehensigter og –muligheder.

 

6.8 Personalegoder

BornPro ønsker en arbejdsplads som kan tiltrække, fastholde og motivere gode medarbejdere. Med udgangspunkt her i ønsker skolen at tilbyde medarbejderne visse nærmere angivne personalegoder.

Som et tillæg til den øvrige medarbejderpleje har BornPro besluttet at tilbyde nedenstående personalegoder til skolens medarbejdere:

 • Julegave – Skolen giver hvert år en julegave til de ansatte, som tak for samarbejdet i det forgangne år.
 • Lån af udstyr – Der kan laves aftaler om udlån af skolens udstyr. Aftalerne skal forhåndsaftales med skolens forstander samt evt. faglærer. Udstyret skal selvfølgelig afleveres tilbage i samme stand som modtaget, ellers hæfter den der låner for manglerne. En undtagelse af denne regel er skolens biler, der som udgangspunkt ikke kan lånes til privat kørsel
 • Efter-/videreuddannelse – Ved særlige ønsker om efter-/videreuddannelse er der mulighed for at lave særaftaler med skolens forstander om evt. fridage i forbindelse med uddannelsen.
 • Skolen giver et tilskud til personaleforeningen, der bl.a. sørger for gaver ifm. runde fødselsdage, blomster ved sygdom, julefrokost m.m.
 • Mulighed for at arbejde og forberede sig derhjemme, når arbejdsopgaverne tillader det.
 1. Information og kommunikation

7.1 Målsætning

God kommunikation er en væsentlig forudsætning for samarbejde. Det stiller store krav til forstander såvel som medarbejdere, at der altid er en både åben, overskuelig og målrettet kommunikation, lige som evt. nye elever skal modtages godt og betjenes hurtigt.

Som ansat på BornPro er alle medarbejdere forpligtet til at holde sig orienteret om, hvad der bliver sendt ud på mail.

BornPro forventer også, at man som ansat på skolen selv er i stand til at søge information på relevante platforme som internet m.m.

7.2 IT politik

7.2.1 Arbejdsrelateret brug af skolens IT

 • Filer skal gemmes således, at ens nærmeste kolleger har adgang til dem i tilfælde af sygdom
 • Generel information om skoleanliggender udsendes som udgangspunkt pr. mail
 • Mails skal være formuleret i et sprog, der ikke virker stødende og skal holdes inden for etiske rammer
 • Den enkelte bruger er ansvarlig for at lære af og handle på indholdet af modtagne mails
 • Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for at sætte sig ind i it-programmerne, som bruges på skolen. Dette betyder, at hvis medarbejderen har svært ved at bruge disse programmer, må vedkommende selv opsøge hjælp internt i huset eller bede om at komme på kursus

7.2.4 Privat brug af skolens IT-udstyr

 • En medarbejders mailadresse må bruges til private anliggender, dog i begrænset omfang og uden for arbejdstiden.
 • Skolens IT-udstyr må ikke forlade skolens område, med mindre det er ifølge aftale med forstanderen.
 • Aktiviteter, som udføres på skolens IT-udstyr, skal være inden for etiske og lovmæssige bestemmelser, f.eks. er det forbudt at besøge ulovlige hjemmesider, som f.eks. sider for hackere, hælervarer, porno etc.

7.2.6 Systemsikkerhed

 • Alle arbejdsstationer på det administrative netværk (det netværk, der er til rådighed for medarbejdere) skal være sikret ved, at der kun er adgang til systemerne ved at bruge en personlig kode.
 • Ingen elevcomputere må kunne gå på det administrative netværk

 

 1. Ophør af arbejde på BornPro

8.1 Målsætning

På BornPro tager vi afskedigelser lige så alvorlige som ansættelser, og det er skolens mål at afskedigelser i videst mulig omfang undgås. Afskedigelser skal vides muligt ske på grund af fald i skolens arbejdsmængde. Hvis det er nødvendigt at afskedige en medarbejder, skal afskedigelsen ske under hensyn til skolens tav og i videst muligt omfang i samarbejdets ånd. Skolen ønsker at opsigelsen skal foregå på en ordentlig og respektfuld måde, der hjælper den opsagte med at tænke fremad. Det er skolens politik, at en afskediget medarbejder kommer godt fra skolen og såfremt den afskedigede finder et andet arbejde, vil skolen acceptere en fratræden med kortest mulig varsel.

8.2 Opsigelse fra medarbejders side

Ønsker en af skolens medarbejder at opsige sin stilling hos BornPro, skal medarbejderen kontakte skolens forstander med henblik på et møde og give en skriftlig opsigelse.

Opsigelsesvarsel fra medarbejderens side følger den til enhver tid gældende overenskomst. Ønsker medarbejderen at fratræde med kortere varsel end det er gældende jf. overenskomsten, vil skolen forsøge at imødekomme dette, hvis det er muligt af hensyn til skolens aktiviteter.

8.3 Opsigelse fra arbejdsgivers side

Selve opsigelsen foregår efter gældende lovgivning. Med hensyn til opsigelsesvarsler henvises til gældende overenskomst for området.

BornPro opfordrer den opsagte medarbejder til at være åben omkring det, der sker, for at andre i organisationen kan støtte op.

Der ydes positiv hjælp, støtte og rådgivning ved fratrædelsen og eventuelt overgang til anden beskæftigelse. I opsigelsesperioden får den opsagte medarbejder fri til at søge andet arbejde.

Partshøring: Hvis BornPro påtænker at opsige en medarbejder, gives en partshøring. Dette betyder, at medarbejderen har to uger til at gøre indsigelse mod opsigelsen. Samtidig skal Uddannelsesforbundet/HK eller FOA underrettes af forstanderen om, at man fra skolens side påtænker en afskedigelse af en bestemt medarbejder.

8.4 Anbefaling

Alle medarbejdere der har været ansat på BornPro i mere end 3 måneder har krav på en anbefaling fra skolens forstander inden opsigelsesperioden udløber.

8.5 Pension se 4.8 Seniorpolitik i denne personalepolitik.

 1. Praktisk information

9.1 Målsætning

BornPro vil gerne fremme, at det udstyr, der er til rådighed på skolen, kan anvendes af alle. Vi ønsker at gøre det på en så u-bureaukratisk måde som mulig. Det kræver, at alle ansatte på skolen udviser den fornødne respekt for, at de fælles ressourcer, der er til rådighed på skolen, ikke misligholdes, anvendes forkert eller med ligegyldighed.

Hvis vi værner om vore ressourcer, kan vi have dem i lang tid til gavn for alle.

Vi vil derfor hele tiden forsøge at minimere de regler, der er om brug af ressourcer, men til gengæld insistere på, at alle har et ansvar.

9.2 Nøgle /Alarmsystem

Alle fastansatte på BornPro har mulighed for at få udleveret en A-nøgle samt en personlig kode til hovedskolens alarmsystem.

I forbindelse med udleveringen underskrives bekræftelse på modtagelsen og en erklæring om, at man ikke vil misbruge adgangen til skolen og dens faciliteter. Man er forpligtet til at sætte sig ind i alarmsystemet og lukke-proceduren, hvis man ønsker at bruge skolen uden for normal åbningstid.

Hvis man er den sidste der forlader bygningen skal man kontrollere at vinduer og døre er lukkes forsvarlige, at lys er slukket og at alarm er slået til.

9.3 Telefon

Alle fastansatte medarbejdere på fuld tid, der har pædagogiske opgaver på skolen, får udleveret mobiltelefon. Den stilles til rådighed inden for normal arbejdstid, med mindre andet er aftalt.

Medarbejdere, der ikke har pædagogiske opgaver eller er på deltid, kan få stillet mobiltelefon til rådighed, hvis de funktioner, man varetager, kræver det.

Ved udlevering skal man kvittere for modtagelsen og for, at man er indforstået med de regler, der gælder for brugen af den, samtidig skal man sikre at telefonen er forsvarligt mærket med skolens navn til forebyggelse mod tyveri.

9.3 PC

Alle har adgang til en PC, og alt pædagogisk personale på fuld tid får stillet én computer til rådighed. Det vil typisk være en bærbar.

Ved udlevering skal man kvittere for modtagelsen og for, at man er indforstået med de regler, der gælder brugen af den skal man sikre at computer og/eller skærm er forsvarligt mærket med skolens navn til forebyggelse mod tyveri.

 

Bilag

 

2.3 Arbejdstid

Det fremgår af skemaet over arbejdsdage hvordan temadage m.m. placeres på årsplan. På planen er også angivet den normale lukkede sommer uge samt juleferien.

Overarbejde kan som udgangspunkt ikke forekomme. I den ansattes månedsløn er et ulempetillæg, der jf. overenskomsten dækker kortere arbejdstidsreguleringer. I specielle tilfælde og efter forhåndsgodkendelse kan ”længerevarende” overtid aftales med forstanderen. Der skal foreligge en plan for hvordan/hvornår den oparbejdede overtid skal afspadseres. Overtid skal så vidt muligt afspadseres umiddelbart efter optjening.

Pauser: Skolen vil gerne fremstå som en serviceminded organisation, hvor det til enhver tid er muligt at få fat i skolens personale. Det betyder, at de pauser der er aftalt i løbet af en arbejdsdag som udgangspunkt er for skolens elever. Dvs. pauserne indgår i medarbejdernes arbejdstid, og medarbejderne skal derved forberede sig på, at de skal stå til rådighed for elever, eksterne henvendelser eller andet i de anførte pauser.

 

3.3 Procedurer

For at give vedkommende et så gnidningsfrit ophold som muligt samt for at forenkle de administrative processer og informationsniveauet på skolen, er der en række procedurer der skal følges ifm. optagelse af praktikanter, personer i jobtræning m.m.

1) Alle aftaler om virksomhedspraktik, arbejdsprøvning m.v. skal ind over forstanderens bord, hvor der vil blive taget stilling til, om et evt. ophold kan lade sig gøre.

2) Forstanderen retter herefter henvendelse til den relevante faglærer der tager stilling til muligheden for at modtage praktikanten m.m. Hvis læreren m.m. er interesseret i det, kan der aftales et uformelt møde med praktikanten.

3) Alle praktikanter, personer i arbejdsprøvning m.m. skal underskrive en erklæring om tavshedspligt.

Praktikanter og personer i arbejdsprøvning m.m. deltager i skolens fælles spiseordning. Praktikanter og personer i arbejdsprøvning der ikke får udbetalt løn af BornPro betaler ikke for at spise med.

Praktikanter og personer i arbejdsprøvning deltager ikke i møder og arrangementer.

Sygemelding skal som for det øvrige personale ske til administrationen snarest efter kl. 8.00.

 

 

5.4 Tjenestefrihed m/u løn og uden løn

Tjenestefrihed med løn/dagpenge

Skolen giver efter ansøgning, den nødvendige frihed med løn til ulønnet borgerligt ombud og andre begivenheder, der falder på normale arbejdsdage, som beskrevet herunder.

Overenskomstmæssige aftaler

 • Barns 1. og 2. sygedag
 • Barsel- og børnepasningsorlov
 • Omsorgsdage

Lokalaftale om tjenestefrihed med løn

BornPro ønsker at skabe rammer, hvori man som ansat skal kunne føle sig imødekommet i de situationer, hvor der er behov for støtte fra arbejdspladsen og ens kolleger.

Ved følgende særlige begivenheder gives én fridag med løn, såfremt den er aftalt med forstanderen inden mærkedagen.

 • I anledning af eget bryllup og sølvbryllup.
 • Egne runde fødselsdage (fra 30 år og opefter).

Derudover vil ønske om tjenestefrihed med løn ofte blive imødekommet:

 • I anledning af egen eksamen kan bevilges tjenestefrihed med løn til en forberedelsesdag før eksamen samt på selve eksamensdagen, hvis uddannelsen er bevilget af skolen.
 • Ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, aftales det med forstanderen, hvilke individuelle behov der er, og hvordan de kan tilgodeses. Ved nærmeste familie forstås forældre, svigerforældre, ægtefælle/samlever, børn/stedbørn og søskende.
 • Ved andre familiære begivenheder, som medarbejderen betragter som vigtige at deltage i (f.eks. sygdom eller ulykke i den nærmeste familie) kan tjenestefrihed med evt. løntab (afspadsering/feriefridag m.m.) aftales med skolens forstander.

Der skal i god tid ansøges til forstanderen om tjenestefrihed og administrationen skal informeres ved godkendelse.

Tjenestefrihed uden løn

Ansøgning om tjenestefrihed skal indgives til forstanderen i god tid inden afholdelse.

Orlov

Ved ansøgning om orlov vil forstanderen bevilge orlov ud fra en objektiv bedømmelse af muligheder og begrænsninger. Skolen vil som udgangspunkt tilskynde orlov, der har til formål at opkvalificere medarbejderen og som kan forventes at bidrage til at højne skolens kvalitet efter medarbejderens tilbagevenden.

Reglerne vedr. tjenestefrihed/orlov er som udgangspunkt aftalt i de enkelte overenskomster. Desuden tages der hensyn til særlige personlige forhold.

Alle personalekategorier har mulighed for at søge om orlov. Varigheden er som udgangspunkt mindst 1 måned og normalt højst 1 år, med mindre specielle vilkår gør sig gældende for den enkelte.

Forstanderen kan modsætte sig at bevilge orlov i det omfang, det strider imod skolens interesser fx i det tilfælde, hvor en medarbejder ikke uden videre kan lade sig erstatte, fordi denne varetager specielle funktioner m.m.

I det omfang tjenesten tillader det, kan ansøgninger om orlov uden løn inden for ovennævnte varighed forventes imødekommet.

En bevilget orlov betyder, at medarbejderen kan vende tilbage til skolen efter endt orlov, det kan dog ikke forventes, at medarbejderen kan vende tilbage til egen stilling – placering andetsteds i organisationen kan forekomme.

Som udgangspunkt bevilges der ikke orlov i de tilfælde, hvor en medarbejder har fået en anden stilling, men gerne vil bevare retten til at komme tilbage til den tidligere stilling på BornPro. Dette skyldes at skolen ikke ønsker at orlovsordningen skal anvendes som en slags sikkerhedsnet for medarbejdere, der ønsker at forlade skolen.

Vejrlig

Skolen kan ikke gøres ansvarlig for vejrsituationer.

Som medarbejder bærer du selv den lønmæssige risiko, hvis du ikke kan nå frem til skolen på grund af f.eks. snevejr.

Forstanderen kan på grund af vejret beslutte at lukke skolen. I den situation skal medarbejderen selvfølgelig ikke selv betale for den ekstra fridag.

Læge- og tandlæge besøg

Læge- og tandlægebesøg skal i vidt mulig omfang planlægges uden for arbejdstiden. Er dette ikke muligt kan der anvendes afspadsering eller afholdelse af feriefridage.

Yderligere

Ovenstående afsnit er langt fra udtømmende. Der findes utallige andre årsager til at holde en tjenestefri dag, og der er mange individuelle behov, der kan tilkendegives, så det står som altid medarbejderen frit for at kontakte forstanderen og anmode om tjenestefri ved andre lejligheder. Her vil der dog være tale om tjenestefri uden løn. Som alternativ til en selvbetalt tjenestefri dag, kan man med forstanderens accept vælge at afspadsere eller afholde en feriefridag.

 

4.6 Ferie og særlige feriefridage

Optjening af ferie og fridage

Der opereres med 2 forskellige perioder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.

Optjenings år: Der løber fra 1. januar – 31. december = Følger et kalenderår.

Ferie år: Der løber fra 1. maj – 30. april i året umiddelbart efter optjeningsåret.

Feriedage: Som medarbejder optjenes 2,08 feriedage for hver måneds fuldtids ansættelse. Dvs. har man været ansat et fuldt kalenderår, optjener man 25 feriedage til afholdelse i efterfølgende ferie år.

Feriefridage (6. ferieuge): Som medarbejder optjenes 0,42 feriefridage for hver måneds fuldtids ansættelse. Dvs. har man været ansat et fuldt kalenderår, optjener man 5 feriefridage til afholdelse i efterfølgende ferie år.

Placering/afholdelse af feriedage

Skolen holder ferielukket i 1 uge om året i sommerferie samt uge ved juletid. Det tilstræbes at skolens personale afholder deres hovedferie i sommerferien, øvrig ferie aftales med forstanderen. Alle har ret til 3 sammenhængende ferie uger i forbindelse med sommerferien.

Forstanderen udarbejder, ud fra medarbejdernes ønsker, en ferieplan for det kommende ferie år. Det er i sidste ende forstanderen, der bestemmer, hvornår de enkelte ansattes ferie skal afholdes.

Den endelige placering af feriedagene skal varsles i god tid, hvilket for hovedferien (sommerferien) vil sige mindst 3 mdr. før afholdelse, og for restferie mindst 1 måned før afholdelse.

Forstanderen har ret til at kræve resterende feriedage afholdt inden ferieårets afslutning.

Placering/afholdelse af feriefridage

Feriefridage er til egen benyttelse og kan som hovedregel placeres hvor medarbejderen ønsker det, i det omfang det er foreneligt med skolens drift. Afvikling af feriefridage kan ske som hele eller halve dage.

Afholdelse af feriefridage skal varsles i god tid, kollegaer har mulighed for at planlægge evt. intern vikardækning.

U afholdte feriefridage kan efter forstanderens godkendelse overføres til det kommende ferie år, alternativt har forstanderen, som under feriedage, ret til at kræve resterende feriefridage afholdt inden ferieårets afslutning.

Nye medarbejdere, der ikke har optjent feriefridage, kan afholde 5 feriefridage mod egen betaling, hvis de ønsker det.

Administrationen skal altid informeres om afholdelse af ferie og feriefridage. Inden afholdelse af ferie eller feriefridage skal der afleveres en underskrevet ferieseddel hos administrationen.

Sygdom før ferien påbegyndes

Du har som medarbejder ret til at få din ferie udskudt, hvis du bliver syg før ferien og er syg når ferien begynder. Bliver du rask i løbet at den planlagte ferie, har du pligt til at raskmelde dig, og de resterende dage vil blive betragtet som afholdte feriedage.

Sygdom under ferien

Hvis du bliver syg i din ferie, har du ikke ret til erstatningsferie. Sygedage i ferien betragtes som afholdt ferie

For yderligere informationer henvises til www.uddannelsesforbundet.dk, eller www.perst.dk

Bilag 5.2 Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Pædagogisk:

Samtalen kan indeholde følgende punkter;

Beskriv,

 • Hvordan dine pædagogiske overvejelser kommer til udtryk i dagligdagen, f.eks. i forhold til morgenmøderne med eleverne, elevernes stabilitet m.v.
 • Hvordan du synliggør og fastholder struktur på værkstedet.
 • Hvordan og hvad du evaluerer på værkstedet.
 • Hvad du ser som din største pædagogiske udfordring på værkstedet lige nu og det næste år.
 • Hvilke kompetencer, synes du, du har brug for, for at kunne løfte denne opgave.
 • Om der er kompetencer, du synes, du mangler i forhold til at kunne løfte denne opgave.

Vedledning:

Beskriv,

 • Hvad du forstår ved god vejledning på dit værksted.
 • Hvilke overvejelser du har i forhold til at modtage nye elever på værksteder. Hvordan du bruger forløbsplanen, og hvordan du bruger RKA’en i evalueringssamtalerne.
 • Hvilke kompetencer, du synes du har brug for, for at kunne løfte denne opgave.

Administrativt:

Beskriv,

 • Hvordan du er opmærksom på det administrative arbejde på dit værksted.
 • Om du mener, at du har det fornødne kendskab til værkstedsforbrug i forhold til det opstillede budget.
 • Hvilke rutiner, du oparbejder omkring protokoller, regninger, lageroptælling m.v.
 • Om der er kompetencer, du synes, du mangler i forhold til at kunne løfte denne opgave.

bilag 6.2 Sundhed og arbejdsmiljø

Dokumentation for sygefravær

I de tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan skolens forstander forlange en skriftlig varighedserklæring (tidligere lægeerklæring) til dokumentation for medarbejderens sygefravær.

Skolens normale praksis vedr. varighedserklæring er, at skolens forstander anmoder om en erklæring efter ca. 2 ugers sygdom. Dog kan der i særlige tilfælde, f.eks. ved hyppige sygemeldinger, forlanges varighedserklæringer fra 1. fraværsdag. Udgifterne til sådanne erklæringer afholdes af skolen.

Trivselssamtaler

Skolen ønsker at medvirke til, at en sygemeldt vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Efter 5-8 arbejdsdages sygefravær kontakter forstanderen medarbejderen for at ønske god bedring, og for at få medarbejderens egen vurdering af helbredsproblemets alvor og sygefraværets varighed. Ved forventet længerevarende sygdom tilbydes den sygemeldte en eller flere trivselssamtaler.

Definitioner

Skolen skelner mellem to typer af fravær:

 • Hyppigt fravær
 • Langtidssygefravær

 

Hyppigt sygefravær

Hvis man som arbejdsplads oplever, at en medarbejder har mange korte sygdomsperioder, er forstander forpligtet til hurtigt at tage hånd om problemet ved at indkalde medarbejderen til en trivselssamtale, for at afdække årsagen til fraværet.

Senest efter sammenlagt 10 fraværsdage eller 4 fraværsperioder inden for det seneste halve år, skal forstanderen tage initiativ til at afholde en trivselssamtale. Hvis forstanderen vurderer, at en medarbejderes sygefravær har en hyppighed eller et mønster, der nødvendiggør indgriben tidligere, kan forstanderen indkalde til samtale når som helst.

Samtalen kan tilsvarende undlades, hvis der er klarhed omkring og gensidig forståelse for fraværet.

Samtalen skal bl.a. afdække, hvad der er årsagerne til fraværet, hvordan det hyppige fravær kan nedbringes, samt hvorvidt sygefraværet er arbejdsrelateret. Endvidere skal samtalen tydeliggøre, hvilke muligheder skolen har for evt. at medvirke til at nedbringe medarbejderens sygefravær. Der skal udarbejdes et notat af samtalen, hvoraf aftaler samt en evt. handlingsplan skal fremgå. Notatet mailes til medarbejderen og en kopi lægges i personalemappen.

En dagsorden til trivselssamtaler ved hyppigt sygefravær kan se således ud:

 1. Fraværets omfang
 2. Årsag til fraværet
 3. Evt. hjælpeforanstaltninger
 4. Aftaler – herunder evt. handlingsplan
 5. Evt.

En anden medarbejder kan deltage hvis den syge medarbejder eller forstanderwn ønsker dette.

Langtidssygefravær

Skolen anses det for vigtigt, at såvel kolleger som skolens forstander sikrer en god kontakt til den sygemeldte under sygdomsforløbet, så vedkommende stadig er en del af fællesskabet. Kontakten kan være via mail, telefon, besøg m.m. Det er ligeledes vigtigt, at den syge fritages for ansvar og forpligtelser i forbindelse med arbejdet.

Forstanderen kontakter den sygemeldte medarbejder senest efter 3-4 uger for at høre, hvordan det går. Såfremt sygdomsforløbet varer ved, indkaldes medarbejderen til trivselssamtaler med ca. 3-4 ugers mellemrum i sygeperioden. Samtale angående handlingsplan skal helst ligge i 3. uge efter sygemeldingen, da der skal indberettes til kommunen inden 4 uger. Medarbejderen er forpligtet til at deltage i disse samtaler.

En dagsorden til trivselssamtale ved langtidssygdom kan se således ud:

 1. Status på sygdommen
 2. Forventet varighed
 3. Evt. hjælpeforanstaltninger
 4. Plan for tilbagevenden til arbejdet
 5. Evt. – herunder dato for næste møde

Tillidsrepræsentanten deltager hvis medarbejder eller forstander ønsker dette. Derudover kan medarbejderens ægtefælle eller anden støtteperson deltage i samtalerne, såfremt medarbejderen selv ønsker det.

Der udarbejdes altid et notat fra samtalen, hvoraf aftaler samt en evt. handlingsplan skal fremgå. Notatet mailes til medarbejderen og en kopi lægges i personalemappen.

Der er forstandernes pligt, i samarbejde med den sygemeldte, at følge op på aftaler ved trivselssamtalerne, og der aftales altid et nyt møde ved trivselssamtalerne for at sikre, at samtalerne gennemføres med de aftalte tidsintervaller.

Tilbage til arbejdspladsen: Når en medarbejder efter lang tids sygdom skal vende tilbage til arbejdspladsen, kan der laves individuelle aftaler, for at lette den enkelte medarbejderes tilbagevenden. Teamet informeres om disse individuelle aftaler inden medarbejderen vender tilbage.

I de tilfælde hvor der ikke skønnes at være udsigt til, at medarbejderen kan vende tilbage til sit hidtidige job på normale vilkår, kan der udarbejdes særlige ordninger herunder f.eks. nedsat tid eller omplacering. En anden mulighed er, at inddrage kommunen med henblik på at afdække mulighederne for at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, f.eks. via fleksjob eller lignende.

Deltidsraskmelding/ deltidssygemelding

Reglerne vedr. sygdom er meget fleksible, så når en langtids sygemeldt medarbejder er klar til at begynde at arbejde lidt igen, får man via sin egen læge en deltidsraskmelding, men angivelse af det ugentlige timetal, man starter på. Derudover skal man kontakte administrationen og forstanderen.

Timetallet trappes op i takt med, hvad medarbejderen kan magte – og som man har aftalt ved trivselssamtalerne. Desuden har det ofte en gavnlig virkning rent mentalt, at begynde at arbejde lidt igen, frem for at vente til man er klar til at arbejde på fuld tid.

For yderligere informationer henvises til www.uddannelsesforbundet.dk, eller www.perst.dk

bilage 6.2 Sundhed og arbejdsmiljø

Fysiske rammer

 • Det udstyr, der bliver stillet til rådighed til skolens medarbejdere, tager hensyn til den enkeltes behov
 • Skolens lokaler og værksteder fremstår æstetisk

Hygiejne

 • Det er vores mål altid at være kvalificeret til en ”elite smiley”
 • Toiletter og bade-/omklædningsrum rengøres flere gange om ugen
 • Der er sæbe og papirhåndklæder til rådighed for hyppig afvaskning af hænder

Fysisk aktivitet

 • Skolen opfordrer til varierede arbejdsstillinger og stiller hæve-/sænkeborde til rådighed hvor det skønnes nødvendigt.
 • Skolen opfordrer personalet til at deltage i BornPro’s fysiske aktiviteter.

Fællesskab

 • Elever og ansatte efterlever den vedtagne sundhedspolitik, hvilket f.eks. viser sig ved, at lærere er fysisk aktive sammen med eleverne
 • I vores fællesskab understøttes gode initiativer, der kan være med til at højne den enkeltes trivsel og sundhed, dog under hensyntagen til skolens økonomi, lovgivning og kerneopgave

For at sikre, at skolen lever op til alle hensigter i medarbejderpolitikken, gennemføres der hvert andet år en arbejdspladsvurdering (APV), der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Ud fra besvarelserne udarbejder skolens sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med forstanderen en handlingsplan for at afhjælpe de problemer, der måtte vise sig.