Uddannelsen

STU-elever på BornPro vil have en særligt tilrettelagt uddannelsesplan, men samtidig være tilknyttet et af skolens værksteder efter eget valg. Deltagelsen på værkstederne sikrer, at STU-eleven kan afsøge flere interessefelter og på den måde udvikle sig selv på forskellige områder fagligt såvel som socialt og personligt.

De mange værksteder på BornPro åbner mulighed for en bred kontaktflade, så STU-eleven oplever sig som en del af et fællesskab. Dette kan være en oplagt mulighed for at etablere venskaber.

Undervisningen på værkstederne er erhvervsrettet. Det betyder, at den unge får mulighed for at få kendskab til et fag i praksis og sammen med erfarne og fagligt velfunderede værkstedsledere vurdere sine evner og interesse for faget. Samtidig trænes de unge i social omgang med deres ”kolleger”, tydelig og respektfuld kommunikation, modtagelse af beskeder, deltagelse i et fællesskab, påtagelse af ansvar og disciplin i forhold til såvel lystbetonede som ikke-lystbetonede opgaver. Alt dette åbner mulighed for uddannelse, arbejde eller et aktivt og meningsfuldt voksenliv i respekt for både den unge selv og andre mennesker.

På BornPro vil et STU forløb foregå i tre faser, og der kan bygges yderlige individuelle tillægsfaser ind efter den enkelte elevs behov.

Uddannelsens 3 faser

1.fase

Uddannelsen begynder med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor BornPro i samarbejde med STU-eleven finder ud af, om vores STU er det rigtige sted for eleven. Herefter udarbejdes en undervisningsplan, der beskriver, hvilke mål eleven arbejder hen imod. Den endelige uddannelsesplan udarbejdes og færdiggøres sammen med UU-vejlederen.

12 ugers afklaringsforløb:

 • STU-elevens ønsker og drømme for voksentilværelsen afklares.
 • STU-eleven introduceres til de øvrige STU-elever.
 • STU-eleven præsenteres for alle værkstederne på BornPro, så eleven får mulighed for at vælge det værksted, der interesserer eleven mest.
 • Gennem samtaler og observationer, RKA – real kompetence afklaring og evt. screening i dansk og matematik afklares STU-elevens personlige, sociale og faglige kompetencer.

Disse punkter danner baggrund for en individuel uddannelsesplan, som skal godkendes af eleven og UU-vejlederen.

2.fase


I denne fase prøver eleven forskellige mål og drømme af. Her vil indgå almenundervisning, ekskursioner, interne som eksterne praktikker, fritidsaktiviteter som fx. sport samt bo-undervisning.

3.fase

I 3. fase arbejdes der videre på at skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt, selvstændigt og aktivt voksenliv.

Der vil være fokus på elevens personlige situation, videre uddannelse, eventuelle jobmuligheder og eventuelle personlige udfordringer. I denne fase vægtes praktikker samt kurser i større grad, således at elevens potentialer afdækkes.

Praktik

I løbet af uddannelsen vil der være fokus på praktik. Det kan foregå på andre linjer på skolen og på andre skoler, værksteder, eller virksomheder. Praktikperiodernes længde er afhængig af, hvad eleven og praktikstedet ønsker. Personalet hjælper med at finde praktiksteder og følger med eleven på stedet, hvis denne ønsker det.

Kontaktperson

Eleven tildeles en kontaktperson ved begyndelsen af STU-forløbet. Det er kontaktpersonens opgave at have den daglige kontakt med STU-eleven og dennes netværk herunder forældre, værge, bosted og sagsbehandlere. I samarbejde med eleven udformer kontaktpersonen undervisningsplanen efter de 12 ugers afklaring. Derefter afholdes der evalueringsmøde med UU-vejlederen en gang årligt, hvor den egentlige uddannelsesplan fastlægges.

Kontaktpersonen indkalder til møder med samarbejdsparterne mindst en gang årligt eller når behov opstår.

Efter behov afholdes der løbende afklarende samtaler med STU-eleven. På den måde sikres elevens trivsel og mål for uddannelsen.

Forventninger til eleven

 • At der er noget, eleven gerne vil lære, det kan være næsten hvad som helst
 • At eleven er lydhør for råd og vejledning
 • At eleven mener, at BornPro er det rigtige sted at gennemføre vedkommendes STU
 • At eleven giver besked, hvis der sker noget vigtigt i dennes liv
 • At eleven giver besked, hvis han/hun er syg eller forsinket
 • At eleven ikke forlader skolen uden at give besked

Undervisningen

Værkstederne

Ca. halvdelen af undervisningen på STU foregår på værkstederne sammen med BornPros øvrige elever. Det er værkstedslederne, der står for undervisningen af eleven, men en del af tiden er en STU-lærer til stede, hvis det er relevant.

BornPro har følgende værksteder:

 • Handel og turisme
 • Keramik
 • Metal
 • Middelalderværkstedet, som er placeret på Middelaldercenteret
 • Smykker
 • Tekstil
 • Træ

Almene fag

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser, behov og niveau. BornPro har mulighed for at tilbyde eleverne følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Motion

 

Desuden tilbydes:

 • Botræning
 • Indkøbstræning
 • Budget
 • Hygiejne
 • Seksualundervisning
 • Medborgerskab
 • Demokrati
 • Social forståelse og empati
 • Refleksion

Praktik

I løbet af uddannelsen vil der være fokus på praktik. Det kan foregå på andre linjer på skolen og på andre skoler, værksteder, eller virksomheder. Praktikperiodernes længde er afhængig af, hvad eleven og praktikstedet ønsker. Personalet hjælper med at finde praktiksteder og følger med eleven på stedet, hvis denne ønsker det.